Algemene voorwaarden

LV Sports B.V.
Lange Coupure 3A
1391 KN ABCOUDE Inschrijfnummer K.v.K. 65706811
Algemene (leverings)voorwaarden LV Sports B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: LV Sports B.V. ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65706811 en/of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: Leverancier), die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten worden uitsluitend door Leverancier uitgevoerd.
2. Wederpartij: de rechtspersoon die aan de Leverancier opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden dan wel tot het leveren van producten c.q. goederen dan wel een product of dienst van de Leverancier heeft gekocht c.q. afgenomen.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en derhalve geen rechtspersoon is.
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Leverancier op een andere grond worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
5. Offerte: de aanbieding die door Leverancier vrijblijvend aan de Wederpartij wordt verstrekt, tenzij in de offerte expliciet is aangegeven dat deze niet vrijblijvend is. De offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, berekend vanaf de datum van dagtekening van de offerte, tenzij expliciet anders staat vermeld op de offerte.
6. Reclame-uitingen: de inhoud, opgaven, prijslijsten en specificaties die voorkomen in folders, brochures, websites et cetera, zijn onder voorbehoud en kunnen een -geringe- afwijking vertonen met de geleverde producten.
7. Order: een door de Wederpartij bij de Leverancier geplaatste – schriftelijke of mondelinge en digitaal of niet-digitaal – bestelling, zoals onder meer blijkt uit een ingevuld orderformulier, tot levering van – een hoeveelheid – producten, goederen of diensten dan wel tot het verrichten van werkzaamheden.
8. Overeenkomst: elke – mondelinge of schriftelijke – afspraak gemaakt tussen Wederpartij en Leverancier betreffende de koop, het leveren van producten, goederen of diensten door Leverancier, het verrichten van werkzaamheden door Leverancier ten behoeve van Wederpartij, onder meer – maar niet beperkt tot – blijkend uit een order of offerte conform het bepaalde in de schriftelijke opdrachtbevestiging.
9. Schriftelijk: de wijze van communicatie per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier uitgebrachte offertes, opdrachten en overeenkomsten, waarbij Leverancier zich verbindt / zal verbinden / heeft verbonden om werkzaamheden te verrichten voor of goederen of producten te leveren aan Wederpartij, alsook op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden of leveranties.
2. Aanvullingen op en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging en zodoende door Leverancier zijn bevestigd.
3. Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk door de Leverancier van de hand gewezen.
5. De opdrachtbevestiging die betrekking heeft op de onderliggende overeenkomst, tezamen met deze algemene voorwaarden, geven de volledige afspraken tussen Wederpartij en Leverancier weer betreffende de werkzaamheden en/of leveranties waarvoor de overeenkomst is gesloten.
6. De Wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Leverancier en overeenkomsten tussen Leverancier en de Wederpartij.
7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Wederpartij en de Leverancier zullen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, indien een van de bepalingen in deze voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is. Partijen zullen met de inhoud van de nieuwe bepaling de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
8. De Leverancier verlangt in beginsel strikte naleving van deze algemene voorwaarden. Indien de Leverancier dit als uitzondering niet verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat in andere gevallen evenmin geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden is vereist.
9. Indien deze algemene voorwaarden worden of zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, dan is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds leidend bij de interpretatie en de uitleg van de bepalingen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Voorafgaand aan de opdrachtbevestiging en aan de totstandkoming van de overeenkomst kan aan de Wederpartij een offerte worden verstrekt, welke geheel vrijblijvend is.
2. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Wederpartij aanvaard, dan heeft de Leverancier het recht het aanbod uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de Leverancier gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
4. Een offerte vervalt indien het product c.q. de producten waarop de offerte betrekking heeft tussentijds niet meer beschikbaar c.q. leverbaar zijn.
5. Indien de Wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de Leverancier een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de Leverancier eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.
6. De Leverancier kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving is. Aan de offerte kan de Wederpartij derhalve geen rechten ontlenen.
7. De Wederpartij bericht de Leverancier mondeling of schriftelijk akkoord te zijn met de offerte zoals deze door Leverancier is opgesteld. Indien de Wederpartij met aanvaarding van de offerte van Leverancier afwijkt, dan komt de Overeenkomst geheel niet tot stand.
8. Iedere Overeenkomst komt tot onder meer stand, nadat door Wederpartij een orderformulier aan de Leverancier is toegestuurd, een offerte ondertekend retour is gestuurd aan de Leverancier, een schriftelijke opdrachtbevestiging door de Wederpartij is ondertekend en door Leverancier retour is ontvangen dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt dan wel nadat een order is geleverd en de Wederpartij de goederen c.q. producten in ontvangst heeft genomen en een specificatie heeft ontvangen dan wel de Wederpartij heeft verzuimd binnen acht (8) dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging bezwaar te maken tegen deze bevestiging. Bij iedere overeenkomst wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
9. De gegevens zoals opgenomen in de offerte of in de opdrachtbevestiging gelden voor nabestellingen c.q. voor toekomstige orders niet als vanzelfsprekend. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.
10.De Overeenkomst die tussen de Leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4: Prijzen en hoeveelheden
1. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk in een overeenkomst is overeengekomen dat het om vaste prijzen gaat, kunnen alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van, waaronder maar niet beperkt tot, een verhoging van materiaal/grondstof prijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane, in- of uitvoerkosten/rechten, omzetbelasting, alsmede
prijsstijgingen ten gevolge van koerswijzigingen, aan de Wederpartij worden doorberekend.
3. Ingeval van een doorberekening in de prijs als genoemd in het tweede lid, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden binnen vijf (5) dagen nadat de prijsverhoging bekend is gemaakt. Indien door de Wederpartij hiervan geen gebruik wordt gemaakt, wordt Wederpartij geacht in te stemmen met de prijsverhoging.
4. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is een Consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de Consument niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de Leverancier heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de Leverancier er vanuit gaan dat de Consument met de prijswijziging heeft ingestemd
5. De Leverancier heeft het recht te bepalen dat sommige producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
6. De Leverancier behoudt zich het recht voor tot 10% van de bestelde hoeveelheden meer of minder te leveren aan Wederpartij, zulks met verrekening van een overeengekomen productprijs en de meer te leveren producten tegen stuksprijs door te berekenen.

Artikel 5: Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door Wederpartij geschiedt in beginsel door vooruitbetaling in Euro (EUR) of doordat de Wederpartij de Leverancier de bevoegdheid geeft tot het automatisch incasseren van het factuurbedrag. Afwijkende betalingscondities zijn alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van de Leverancier. Leverancier behoudt zich het recht voor om de betalingscondities op ieder gewenst moment terug te wijzigingen naar vooruitbetaling.
2. Indien er niet is vooruitbetaald of niet automatisch is geïncasseerd, dan wel is gestorneerd door toedoen van de Wederpartij, dient betaling van het factuurbedrag door de Wederpartij in ieder geval te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Euro (EUR), op de door Leverancier in de factuur aangegeven wijze.
3. De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Wederpartij te verlangen. Voorafgaand aan het transport af productie kan de Leverancier een extra voorschot van maximaal 25% van de Wederpartij verlangen. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan bij Consumenten maximaal de helft van het factuurbedrag als vooruitbetaling worden verlangd.
4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag van de betreffende factuur, Wederpartij over het totaal gefactureerde bedrag 2,5% rente per maand in rekening te brengen, tot aan de dag van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Leverancier. 5. In afwijking van het voorgaande wordt bij Consumenten een vertragingsrente van minimaal 2% per jaar gehanteerd of de op dat moment geldende consumentenrente.
5. Indien na aanmaning door de Leverancier betaling alsnog uitblijft, is de Leverancier bovendien gerechtigd aan de Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op:
a. 15% over de eerste € 3.000,00;
b. 10% over het meerdere tot € 6.000,00;
c. 8% over het meerdere tot € 15.000,00;
d. 5% over het meerdere tot € 25.000,00;
e. 3% over het meerdere vanaf € 25.000,00.
Hierbij geldt dat aan de Wederpartij minimaal € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening wordt gebracht. Voor de Consument geldt dat deze kosten minimaal € 40,00 zijn en de incassokosten worden berekend op grond van de Wet normering incassokosten.
6. Door de Wederpartij gedane betalingen zullen door de Leverancier eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien de Wederpartij de facturen niet voldoet in de buitengerechtelijke procedure, dan is de Leverancier genoodzaakt een gerechtelijke procedure te starten tegen de Wederpartij. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de Wederpartij. Ook voor zover deze kosten de rechtelijke procesvoering overtreffen.
8. Bij niet-tijdige betaling door de Wederpartij of indien de Wederpartij anderszins toerekenbaar tekortschiet jegens Leverancier, waaronder wordt verstaan het na een aanmaning in gebreke blijven met het afnemen van de door de Wederpartij gekochte producten, heeft Leverancier onder meer het recht de desbetreffende overeenkomst en/of alle overige met de Wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en/of (deels) op te schorten. Tevens heeft Leverancier het recht de Wederpartij een boete van 35% van de gehele order – voor zover deze nog niet is gefactureerd – in rekening te brengen, onverminderd het recht van Leverancier in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.
9. Leverancier behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de (vooruit)betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij de nakoming van de verplichtingen van Leverancier kunnen worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Bij gebreke van een afdoende zekerheidstelling dan wel vooruitbetaling binnen de gestelde termijn, is Leverancier gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de lopende overeenkomsten (al dan niet deels) te beëindigen.
10.De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met de Leverancier niet met enige vordering op de Leverancier verrekenen. Betalingen dienen door de Wederpartij te worden voldaan zonder recht op inhouding en/of aftrek uit welke hoofde dan ook.
11.In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij is de vordering van Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
12.In geval van een gezamenlijk gesloten overeenkomst c.q. gegeven opdracht zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 6: Reclame
1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag of onderdelen van de factuur dienen schriftelijk binnen uiterlijk vijf (5) dagen na factuurdatum aan Leverancier kenbaar te zijn gemaakt of binnen vijf (5) dagen na ontdekking van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
2. De Wederpartij dient geconstateerde kwantiteitsverschillen schriftelijk aan Leverancier mede te delen bij gebreke waarvan de juistheid van de op de vrachtbrief of de verzendbon vermelde aantallen vaststaat.
3. Reclames betreffende de kwaliteit van producten dient de Wederpartij eveneens zo spoedig mogelijk na aflevering van de producten schriftelijk aan de Leverancier mede te delen onder een nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klachten. Klachten over kwaliteit kunnen alleen betrekking hebben op het al dan niet overeenstemmen van de geleverde producten met hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen of het al dan niet voldoen aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden. De Leverancier heeft het recht klachten van de Wederpartij in ieder geval af te wijzen indien het naar haar mening betreft geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerkingen e.d.
4. Indien Wederpartij binnen de in lid 1 gestelde termijn zijn recht op reclame niet heeft ingesteld, vervallen alle rechten van Wederpartij in verband hiermee en staat de juistheid van de factuur vast.
5. Reclames als bedoeld in het voorgaande lid schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op, behoudens voor zover Leverancier aan Wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

Artikel 7: Levering
1. Alle zendingen worden onder Incoterms EXW (Ex Works/Ex-Factory) verzonden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald in de overeenkomst of opdrachtbevestiging. Dit houdt in dat de Wederpartij verantwoordelijk is voor betaling van alle verzendkosten. Deze kosten zijn inclusief, maar niet gelimiteerd tot, verzending, verzekering, inklaring, douanekosten, belastingen en heffingen.
2. Indien Leverancier de producten niet kan afleveren door toedoen of door oorzaken gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de Wederpartij en is de Leverancier gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Wederpartij op een door Leverancier te bepalen opslagplaats op te (laten) slaan en onverwijld betaling van de Wederpartij te vorderen. Tenzij de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de Wederpartij de Leverancier binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de Wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
3. Vanaf het moment van (af)levering af magazijn Leverancier zijn de producten voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij is derhalve verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van de verkoper tot de gewenste bestemming, voor het laden en voor de uitklaring (de procedures bij de douane), tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders door Wederpartij en Leverancier is overeengekomen.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 van dit artikel wordt bij Consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de Consument.
5. De Leverancier is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door de Leverancier kan worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk in een overeenkomst is overeengekomen.
6. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de Leverancier te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de Wederpartij. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor Consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van de Leverancier, maar voor rekening van de Consument.
8. Indien de Wederpartij na verloop van de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. De Leverancier heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor de Leverancier een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
9. Het voorgaande laat de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.
10.Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie.
11.De Wederpartij is verplicht bij aflevering van de producten voor ontvangst te laten tekenen door en hiertoe bevoegd persoon met vermelding van in ieder geval de naam en voorletters van deze persoon.

Artikel 8: Levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde periode, te rekenen vanaf het moment waarop Wederpartij aan Leverancier de opdracht heeft bevestigd en Leverancier deze bevestiging heeft ontvangen op het door de Wederpartij aangegeven verzendadres.
2. Leverancier zal er naar streven de (af)levering of uitvoering te doen geschieden binnen de afgesproken levertijd(en). Leverancier zal in alle gevallen hiernaar streven, echter de levertijden worden niet gegarandeerd en zijn slechts bij benadering. Een opgegeven levertijd is derhalve nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Overschrijding van de afgesproken levertijd(en) geeft de Wederpartij noch recht op schadevergoeding noch op annulering noch op ontbinding van een overeenkomst.
4. Bij vertraging in de (af)levering of uitvoering van een overeenkomst, welke is ontstaan door toedoen van de Wederpartij, of welke krachtens de wet of anderszins voor diens rekening komt, heeft Leverancier het recht een deel van de totaal overeengekomen prijs te factureren op de overeengekomen afleveringsdatum naar rato van het afgeleverde gedeelte, vermeerderd met alle gemaakte extra kosten. De in artikel 5 genoemde betalingstermijn is alsdan van toepassing.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. De Leverancier is en blijft eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat Wederpartij alle verplichtingen uit met Leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de Wederpartij derhalve verboden de betreffende producten, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie, op zicht of in pand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen of (anderszins) te bezwaren met een beperkt recht of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
3. Indien de Wederpartij enige verplichting uit een overeenkomst met Leverancier niet of niet geheel nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of ontbinding van de Wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Leverancier zonder enige ingebrekestelling of sommatie gerechtigd de door haar afgeleverde producten onder de betreffende overeenkomst terug te (laten) nemen, waar die zich ook bevinden. Daartoe gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten van verpakking een mogelijk vereiste vernietiging, zijn voor rekening van de Wederpartij onverminderd het recht van Leverancier volledige schadevergoeding te vorderen.
4. De Wederpartij zal iedere derde die op de producten, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surseance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement, terstond schriftelijk mededelen dat Leverancier de eigenaar is van die producten en per ommegaande de Leverancier hierover informeren.
5. De Wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de Leverancier te bewaren.
6. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de Leverancier op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de Wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de Leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de Leverancier en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en eventuele boetes en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 10: Overmacht
1. Indien Leverancier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan Leverancier toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsstoringen, moeilijkheden bij leveranciers, grondstoffengebrek, staking, uitsluiting, inbraak, brand, sabotage, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabricaten (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers) dan wel arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij Leverancier of haar toeleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, transportstoornissen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van Leverancier vallen en/of andere -onvoorziene- stagnatie en gebeurtenissen in de normale gang van zaken binnen het productieproces, is er sprake van overmacht, waardoor de verplichtingen worden opgeschort tot op het moment dat Leverancier alsnog in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen.
2. De Wederpartij heeft het recht, indien zich een geval als bedoeld in lid 1 voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat jegens de Wederpartij enig recht op schadevergoeding bestaat en ontstaat.
3. Voor zover de Leverancier ten tijde van het intreden van het overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of nog zal nakomen, is de Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen of nog na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1 is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van 60 (zestig) dagen of te ontbinden of te wijzigen, zulks met opgaaf van redenen aan Wederpartij, zonder dat jegens Wederpartij enig recht op schadevergoeding bestaat.
5. Onder overmacht aan de zijde van de Wederpartij wordt in het kader van deze algemene voorwaarden, echter niet beperkt tot het hierna genoemde, niet verstaan: het niet kunnen of later kunnen (af)leveren bij de afnemer, uitblijven van betaling door een afnemer, het niet kunnen tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst met de afnemer, opzegging of ontbinding van de overeenkomst door de afnemer, faillissement van de afnemer en verdere omstandigheden en risico’s die redelijkerwijs zijn te scharen onder ‘ondernemersrisico’s’.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de Leverancier, is de Leverancier nimmer aansprakelijk voor enig verlies, directe en/of indirecte schade en/of kosten van wat voor aard en hoe dan veroorzaakt, met inbegrip van schade
veroorzaakt door het verlies van tijd, geld of goodwill, die op enigerlei wijze voortvloeit uit (het gebruik van) de producten. De aansprakelijkheid beperkt zich in ieder geval tot het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel tot het gehele factuurbedrag met een maximum van € 3.000,- afhankelijk van welk bedrag het laagst is. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier wordt uitbetaald.
2. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor:
 bij de Wederpartij of derden ontstane schade welke is veroorzaakt doordat Wederpartij hem onjuiste of onvolledige informatie of gegevens heeft verstrekt of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van Wederpartij;
 bij Wederpartij of derden ontstane schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van (een) door Leverancier ingeschakelde derde(n), ook als deze werkzaam is of zijn bij een met Leverancier verbonden organisatie;
 bij Wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Wederpartij.
 bij Wederpartij of derden ontstane schade aan de afgeleverde producten, welke het gevolg is van onzorgvuldig gebruik, omstandigheden van buiten, normale slijtage of het niet in acht nemen van instructies van Leverancier;
 bij Wederpartij of derden ontstane schade welke tijdens vervoer of tijdens verzending per post of per koerier of op iedere andere mogelijke wijze is ontstaan aan de producten;
 bij Wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, welke het gevolg is van het niet in achtnemen van de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voor het aanbrengen van logo’s op kleding. Schade, waaronder maar niet beperkt tot, een naheffing voor loon in natura komt geheel voor rekening voor Wederpartij of derden.
De Wederpartij vrijwaart de Leverancier voor eventuele aanspraken van en door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan de Leverancier is toerekenbaar is.
3. Indien reclames door Wederpartij niet binnen de gestelde termijn zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn ingeroepen, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade welke daardoor bij Wederpartij of derden is ontstaan.
4. Indien door de Wederpartij binnen de gestelde termijnen reclameert, dient Wederpartij de producten in originele staat, zoals de staat waarin de producten zijn geleverd, aan Leverancier te retourneren. De Leverancier behoudt zich het recht voor deze producten terug te sturen, indien de producten zich niet in originele staat bevinden. De Leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor ontstane schade als producten worden geretourneerd aan Wederpartij.
5. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die te wijten is aan de Wederpartij, nu de Wederpartij gehouden is de door hem al dan niet op zijn verzoek van Leverancier ontvangen proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan Leverancier te retourneren. Goedkeuring van de proeven of prototypen door de Wederpartij geldt als erkenning dat Leverancier de aan de proeven of prototypen voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.
6. Leverancier is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de Wederpartij gehouden deze te verzekeren. Indien Leverancier voor Wederpartij werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart Wederpartij Leverancier, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier.
7. Voor zover niet anders bepaald, vervallen alle vorderingen van de Wederpartij op de Leverancier altijd zes (6) maanden na aflevering van de producten.

Artikel 12: Garantiebepaling
1. De door de Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. De Leverancier verstrekt geen garanties omtrent kleurechtheid, maatvastheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid, bedrukking of borduring op kledingproducten in relatie met eisen die de Belastingdienst stelt en andere technische hoedanigheden van de producten en omtrent exclusiviteit, tenzij deze:
a. door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd, dan wel
b. door middel van labels, etiketten of anderszins op de producten zijn aangeduid als bijvoorbeeld krimpvrij, wasecht e.d.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, garandeert Leverancier dat de kledingproducten een gebruiksduur hebben van zes (6) maanden na levering door Leverancier aan de Wederpartij. Indien blijkt dat deze kledingproducten binnen deze garantieperiode gebreken vertonen die niet te wijten zijn aan:
– normale slijtage;
– omstandigheden die van buiten af komen (onder andere: weersomstandigheden);
– wijziging van de producten;
– onoordeelkundig/abnormaal gebruik; en/of
– het niet opvolgen van Leveranciers instructies (onder andere: reinigings- of opslagvoorschriften);
kan de Wederpartij deze producten aan Leverancier terugzenden met daarbij een volledig ingevuld gemotiveerd klachtenformulier.
4. Overeenkomstig dit artikel verstrekt Leverancier onder geen beding garanties voor het aanbrengen van logo’s op kledingproducten welke afwijken van de fiscale regeling betreffende ‘werkkleding’. De Leverancier informeert Wederpartij over de vereisten volgens de geldende fiscale regeling en informeert Wederpartij de risico’s van eventuele afwijkingen. Onder geen beding verstrekt de Leverancier garanties over de toepassing van geldende fiscale regeling voor werkkleding en alle aansprakelijkheid van Leverancier betreffende deze fiscale regeling is en wordt volgens artikel 11 lid 2 sub 6 uitgesloten.
5. De Wederpartij dient de leveringen direct na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen in zowel kwaliteit als kwantiteit. Indien door de Wederpartij tekortkomingen worden geconstateerd, brengt de Wederpartij de Leverancier hier zo spoedig mogelijk na ontdekking van op de hoogte via een klachtenformulier of op een andere schriftelijke wijze. De Leverancier zal eerst de geconstateerde gebreken beoordelen en de oorzaak vaststellen. Indien Leverancier constateert dat deze gebreken binnen haar garantie vallen, zal zij zorgdragen voor kosteloos – naar keuze van Leverancier – herstel of vervanging. Alleen in geval de gebreken binnen de garantie vallen, zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, retourzendingen toegestaan. Overige retourzendingen zijn voor rekening van de Wederpartij, evenals de opslagkosten. De gespecificeerde opgave van de retourzending door Leverancier is in dat geval bindend voor de Wederpartij behoudens deugdelijk tegenbewijs. De Wederpartij is aansprakelijk voor schade, ontstaan door onzorgvuldige verpakking en/of verzending van de producten dan wel door gebrekkige of ontbrekende verzekering van de te retourneren producten.
6. In geval de gebreken binnen haar garantie vallen, maar naar mening van Leverancier herstel of vervanging geen optie is, zal Leverancier de Wederpartij schadeloos stellen in geld. Dit bedrag zal in geen geval de waarde van het geleverde overtreffen.
7. De garantieaanspraken van de Wederpartij zijn in ieder geval uitgesloten indien door de Wederpartij niet binnen de in artikel 6 van deze voorwaarden genoemde termijnen de klachten van de door hem beweerde gebreken schriftelijk en gemotiveerd bij Leverancier heeft gemeld.
8. De Leverancier kan niet worden gehouden tot nakoming van de garantiebepalingen indien de Wederpartij de aan hem geleverde producten niet binnen één jaar na leverdatum heeft verkocht, tenzij de Leverancier anders beslist.

Artikel 13: Annuleren, opschorting en ontbinding
1. Ingeval de Wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de Leverancier een door de Leverancier nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de Leverancier gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De Leverancier is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen – minimaal 30% en maximaal 60% van het factuurbedrag exclusief BTW bij de Wederpartij in rekening te brengen.
2. Ingeval de Leverancier op verzoek van de Wederpartij zich met spoed inzet voor de Wederpartij en de Wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is de Wederpartij de Leverancier een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat in ieder geval de volledig overeengekomen prijs en daarbij de door annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
3. De Wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de Leverancier vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. De Leverancier is gerechtigd alle reeds door de Wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de Wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de Wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is de Leverancier gerechtigd deze bij de Wederpartij in rekening te brengen. De Leverancier is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.
6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de Wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de Leverancier te vergoeden.
7. De Leverancier is bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na sluiten van de opdracht de Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal c.q. kan nakomen.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Leverancier vrij om de opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
1. Het auteursrecht, modellenrecht en in het algemeen gesproken alle intellectuele eigendom rustend op de producten en mogelijk op de daarop afgebeelde characters, (in-)tekeningen, afbeeldingen, labels, patronen, dessins, merken, logo’s etc. alsmede op de modificaties daarvan, zijn en blijven eigendom van Leverancier of van een door Leverancier aangewezen derde. Het is Wederpartij niet toegestaan – ook niet voor eigen gebruik – om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier de producten of de mogelijk daarop afgebeelde characters, (in-)tekeningen, afbeeldingen, labels, patronen, dessins, merken, logo’s etc. alsmede de modificaties daarvan te kopiëren en/of meerdere exemplaren daarvan te (laten) vervaardigen door anderen dan Leverancier. Het is de Wederpartij ook niet toegestaan zonder de hiervoor genoemde toestemming van Leverancier op basis van de producten, andere combinaties toe te passen, dan wel wijzigingen in de ontwerpen en/of het label aan te brengen.
2. Tenzij expliciet anders in de overeenkomst schriftelijk overeengekomen, garandeert Leverancier dat zij met de door haar aan de Wederpartij verkochte producten geen intellectuele eigendomsrechten schendt van derden. Met inachtneming van hetgeen is bedoeld in artikel L over de aansprakelijkheid vrijwaart Leverancier Wederpartij voor alle aanspraken ter zake van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten vanwege een mogelijke inbreuk op aan deze derden toekomende intellectuele eigendomsrechten indien deze inbreuken te wijten zijn aan opzet en grove schuld van Leverancier en de betreffende inbreuk door middel van een onherroepelijk vonnis gegrond is ver-klaard. Deze garantie vervalt indien de Wederpartij nalaat de aan haar gerichte mededeling van een derde, dat inbreuk is gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van laatstgenoemde, onverwijld schriftelijk te melden aan Leverancier dan wel nalaat Leverancier in een dergelijk geval onverwijld alle relevante correspondentie en processtukken ter beschikking te stellen.
3. De in het voorgaande lid omschreven garantie geldt niet voor producten die conform overeenkomst en opdracht van Wederpartij zijn vervaardigd. Tevens geldt de garantie niet voor op door de Wederpartij voorgeschreven labels/merken/logo’s en/of van de Wederpartij afkomstige modellen/monsters, patronen, (in)tekeningen en/of dessins van stoffen. In dat geval vrijwaart Wederpartij Leverancier voor alle geleden directe schade/kosten (waaronder claims van derden) veroorzaakt door de schending van een intellectueel eigendomsrecht. Leverancier is gerechtigd de producten die conform instructie/opdracht van de Wederpartij zijn vervaardigd te tonen ten behoeve van de promotie van haar eigen bedrijf.

Artikel 15: Overige bepalingen
1. Partijen zijn – tijdens en na de uitvoering van een overeenkomst – jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van wederzijdse vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van een overeenkomst kennis nemen.
2. Elke terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling van een overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
3. Indien de Leverancier voor de Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst optreedt als gevolmachtigde en daardoor handelingsbevoegd is, kan de Leverancier hiervoor een vergoeding verlangen, welke redelijk is en tezamen met Wederpartij wordt overeengekomen.
4. Opzegging van de overeenkomst door Leverancier of door Wederpartij is niet mogelijk, tenzij hiervoor een dringende reden is, welke reden(en) schriftelijk en onmiddellijk aan de andere partij kenbaar moet worden gemaakt. Indien opzegging gerechtvaardigd is, behoudt Leverancier het recht om de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de eventueel geleverde producten te factureren aan Wederpartij. Wederpartij is derhalve verplicht tot betaling over te gaan binnen de gestelde termijnen als omschreven in artikel 5.
5. Tenzij in deze algemene voorwaarden expliciet de mogelijkheid van ontbinding wordt geboden, doet de Wederpartij afstand van het recht tot ontbinding van een overeenkomst.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen de Wederpartij en de Leverancier is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met de overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier is gevestigd.
3. De Consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de Leverancier. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de Leverancier schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4. Indien de Wederpartij gevestigd is buiten Nederland, zal de Leverancier de geschillen aanhangig maken bij de bevoegde rechter conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan afwijkt om de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Wederpartij gevestigd is.